Danmarks billigste leverandør inden for skadedyr.

 Om Skadedyrs-fri.dk  Forretningsbetingelser  Cookiepolitik

  ALTID BILLIG FRAGT TIL DIN DØR
BESTIL I DAG - FRA 49 DKK

FIND OS PÅ FACEBOOK  

 


Se alle tilbud
 

FLUE CHOK 750 ML IA


124,95  DKK
 

 


Fluechok kan anvendes i stalde, levnedsmiddelvirksomheder, lagre, køkkener, beboelse osv. Fluechok er klar til brug og dufter let parfumeret.

Beskrivelse

Fluechok er klar til brug.

  • Turbospray.
  • Effektiv
  • Klar til brug
  • Tilladt at anvende i stalde
  • Mild duft af blomster
  • Aktivstoffet er udvundet af krysantemumblomsten

Brugsanvisning: Produktet er vandbaseret og skal derfor rystes grundigt inden brug. Akvarier tildækkes og evt. pumpe slukkes. Stuefugle og andre dyr fjernes inden sprøjtning. Fluer Der sprøjtes, hvor fluerne ses. Hold dåsen lodret eller skråt opad. Tryk på knappen og sprøjt i alle retninger således, at sprøjtetågen fordeler sig jævnt i hele rummet. Døre og vinduer holdes lukkede under sprøjtningen og indtil 30 minutter efter. For at opnå bedst mulig udnyttelse af giften, sprøjtes der i mindst 4 sek. pr. 30 m3 rum svarende til 10 g aerosol pr. 30 m3. Hvepse, ved bekæmpelse af hvepse, sprøjtes produktet direkte på de flyvende og kravlende hvepse eller direkte op i boets flyvehul. Gentag evt. behandlingen efter et par dage. Det bedste resultat opnås efter solnedgang eller før solopgang, når hvepsene er hjemme. Vær opmærksom på at hvepsene kan blive aggressive, når deres bo ”angribes”, pas derfor på og hold afstand. Sørg for, at børn ikke er i nærheden under behandlingen af fare for stik.

ADVARSEL Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53). Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå oversprøjtning af høns, pattegrise og spædekalve. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. Vask huden efter brug. Overtrædelses af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvende insekter indendørs. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes i væksthuse med spiselige afgrøder. Levnedsmidler og foder må ikke forurenes. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke tømmes i kloakafløb. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Tomme beholdere og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Aktivstof: Pyrethrin I + II: 0,40% Piperonylbotoxyd: 2,00% Midlet indeholder parfume, som kan være allergifremkaldende