Danmarks billigste inden for algebekæmpelse

 Om Skadedyrs-fri.dk  Forretningsbetingelser  Cookiepolitik

  ALTID BILLIG FRAGT TIL DIN DØR
BESTIL I DAG - FRA 55 DKK

FIND OS PÅ FACEBOOK  
TILMELD NYHEDSBREV  

Se alle tilbud
 

MYRE-GEL 10 G (SIRUP MOD MYRER)


119,95 DKK
 

 


Effektivt insektmiddel mod myrer indendørs. Til brug i revner og sprækker. 

Kan anvendes mod sorte havemyrer, farao og Argentina myrer indendørs i fx revner og sprækker.

Myrerne tiltrækkes af de tilsatte næringsstoffer i lokkemidlet.

Let at anvende
Uden lugtgener

Til brug indendørs

 

Insektmiddel:

Må kun anvendes som insektmiddel mod sorte havemyrer, farao- og argentina- myrer indendørs i revner og sprækker eller i lokkedåse.

Virkemåde: Aktivstoffet imidacloprid virker ved at binde til neuroner i insektet. Denne binding forårsager en forstyrrelse i transmissionen af nerveimpulser, som er dødelig for insektet. Myrerne tiltrækkes af de tilsatte næringsstoffer i lokkemidlet. De spreder gelen ved at bevæge sig omkring og forurener derved deres
omgivelser, hvilket forårsager forgiftning ved kontakt og indtagelse uanset myrernes udviklingsstadie (æg, larver, nymfer, pupper, kønsmodne, voksne).

VIGTIGT: ANVEND INSEKTICIDER MED FORSIGTIGHED.

LÆS ETIKETTEN FØR BRUG.

 

Brugsanvisning:
Læs brugsanvisningen for at undgå risiko for mennesker og miljø.

Før anvendelse fjernes så meget som muligt af myrernes naturlige kilder til fødevarer (affald, madrester osv.) fra de angrebne områder for at fremmeindtagelsen af gelen. Hvor myrerne forefindes indendørs, placeres gelen tæt ved myrernes stier, indgangshuller og rede.

På steder, hvor der kun er mistanke om tilstedeværelse af myrer eller myrerne kun er observeret sporadisk, tilrådes det at anvende gelen i en lokkedåse. Inspicer det behandlede område under inspektion og udskift lokkemiddel om nødvendigt. Anvend ikke produktet på absorberende overflader. Placer ikke produktet i direkte sollys eller tæt på varmekilder (f.eks. under en radiator).

Undgå vedvarende brug af produktet. Hvis angrebet fortsætter på trods af at instruktionerne på denne etikette er fulgt, bør en professionel skadedyrsbekæmper kontaktes. Informer distributør hvis behandlingen er uden effekt.

 

Dosering: 1-2 dråber gel per m². Dosér dråber af gel med en diameter på ca. 1 cm (omkring 0.2 g).
Produktet kan anvendes kontinuerligt i 2 måneder uden at udskifte ikke-spist lokkemiddel. Fjern lokkedåser når angrebet er nedsat eller elimineret.

 

Anbefales til brug i:
Private lokaler (inklusiv køkken)

Madhåndteringssteder:
Forarbejdning: Fødevarefabrikanter, køkkener, slagterier osv.

Opbevaring:
Fødevareforhandlere, varehuse, råvareforretninger, siloer (undtagen hvor korn opbevares) osv. Tilberedning:
Restauranter, kommercielle køkkener, osv.

Offentlige bygninger: 
Konstant beboede områder inklusiv hospitalsgange, hoteller,offentlige bade, kommunale bygninger, kirker, haller, forsamlingshuse, biografer, osv.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

 

FORSIGTIG:
H411- Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P273- Undgå udledning til miljøet.
P391- Udslip opsamles.
P501- Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Vask huden grundigt efter brug.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes som insektmiddel mod sorte havemyrer, farao- og argentina- myrer (L. niger, M. pharaonic og L. humile).

Må kun anvendes indendørs i revner og sprækker eller i lokkedåse. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå al unødig kontakt med midlet. Misbrug kan være helbredsskadeligt.

Må ikke anvendes i områder hvor børn og kæledyr har adgang. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Foruren ikke mad, foder, spiseredskaber eller overflader, der kommer i kontakt med mad.

 

Førstehjælp:
VED KONTAKT MED HUDEN:
Vask med rigeligt vand.
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
Respekter den angivne anvendelse, dosering, forhold og forholdsregler på etiketten, som er fastsat på baggrund af produktets egenskaber og anbefalede anvendelse.

 

Deklaration:
Insektmiddel BPR-reg. nr. 653-15.
Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).
Præparattype: gel
Formulering: Klar-til-brug gel
Analyse: Imidacloprid 0.01% w/w (0.1 g/kg)
Indhold: 10 gram
Udløbsdato: 2 år fra produktionsdato.
Se produktionsdatoen på blisterpakningen.