Danmarks billigste leverandør inden for skadedyr.

 Om Skadedyrs-fri.dk  Forretningsbetingelser  Cookiepolitik

  ALTID BILLIG FRAGT TIL DIN DØR
BESTIL I DAG - FRA 49 DKK

FIND OS PÅ FACEBOOK  

 


Se alle tilbud
 

TANACO FLUESTOP SPRAY 750ML INDENDØRS BRUG


159,95  DKK
 

 


Fluestop kan anvendes i levnedsmiddelvirksomheder, lagre, køkkener, beboelse osv. Fluestop er klar til brug og dufter let parfumeret.Fluestop virker effektivt på fluer og andre flyvende insekter i løbet af kort tid.


Effektiv
Klar til brug
Mild duft af blomster

 

Brugsanvisning
Produktet er vandbaseret og skal derfor rystes grundigt inden brug. Akvarier tildækkes og evt. pumpe slukkes. Stuefugle og andre dyr fjernes inden sprøjtning.

Fluer: Der sprøjtes, hvor fluerne ses. Hold dåsen lodret eller skråt opad. Tryk på knappen og sprøjt i alle retninger således, at sprøjtetågen fordeler sig jævnt i hele rummet. Døre og vinduer holdes lukkede under sprøjtningen og indtil 30 minutter efter. For at opnå bedst mulig udnyttelse af giften, sprøjtes der i mindst 4 sek. pr. 30 m3 rum svarende til 10 g aerosol pr. 30 m3. Produktet kan også anvendes mod møl, myg, hvepse og andre flyvende insekter indendørs.

ADVARSEL Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. Undgå indånding af aerosoltåger. Sprøjt ikke i nærheden af åben ild. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53). Vask huden efter anvendelse.

Overtrædelses af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvende insekter indendørs i beboelse. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes. Må ikke tømmes i kloakafløb. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.

Tomme beholdere og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Aktivstof: Pyrethrin I + II: 0,25%ww Permethrin: 0,2% ww Piperonylbotoxyd: 1,1%ww Midlet indeholder parfume samt permethrin, som er allergifremkaldende stoffer.


FILER
Sikkerhedsdatablad